Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Bölüm Hakkında

FİZİK BÖLÜMÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ

1994 yılında ilk öğrencilerini alan Fizik Bölümünde, 2002 yılında İkinci Öğretim eğitimi de başlamıştır, 2005 yılında ise I. Öğretim programında zorunlu hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir. Eğitim dilimiz Türkçedir. Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programları (hem yüksek lisans hem de doktora) başarı ve titizlikle yürütülmektedir. Fizik Bölümü’nde; AstrofizikAtom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında  araştırmalar ve eğitim yapılmaktadır. Ayrıca; 2006 eğitim yılı içersinde, bu alanlara ek olarak lisansüstü düzeyde Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı da Fizik Bölümü bünyesinde açılmıştır.
SOCRATES/ERASMUS programları çerçevesinde, tez çalışmalarında bulunmak üzere, lisansüstü öğrencilerimiz Avrupa’nın çeşitli üniversitelerine gidebilmektedirler. Aynı program çerçevesinde bu üniversitelerden de lisansüstü öğrencileri Bölümümüze gelebilmektedirler. 
Gerek lisans ve gerekse lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti veren Fizik Bölümü’nde;

 • Mekanik,
 • Elektrik-Manyetizma,
 • Elektronik,
 • Optik
 • Modern Fizik

olmak üzere 5 adet eğitim laboratuarı ve

 • Astrofizik Gözlemevi
 • Katıhal Fiziği
 • Optoelektronik

olmak üzere 3 adet araştırma laboratuarı çalışır durumda bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeydeki bu laboratuarların çağın gereklerine en iyi şekilde cevap verebilecek düzeyde araç-gereç ve teknik malzemeler ile donatılması ve zenginleştirilmesi çabaları sürmektedir. Fizik Bölümü tarafından üniversitemizin diğer birim ve bölümlerine güz ve bahar yarıyıllarında Genel Fizik ve Bölüm Dışı Seçmelidersleri ile bu derslerin laboratuar çalışmaları hizmetlerini de olanaklar ölçüsünde verilmektedir. Adı geçen konulardaki eğitim laboratuarları, öğrenciler için başlangıç ve orta düzeyde tanışıklık sağlamaktadır. 
Hem eğitim ve hem de araştırma laboratuarı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterenUlupınar Gözlemevi, sahip olduğu 3 adet araştırma sınıfı optik teleskoplarla, gerek bölümde ve gerekse üniversitemizin diğer birim ve bölümlerine bölüm dışı seçmeli dersler çerçevesinde verilen lisans düzeyindeki derslerin uygulamalarına ve lisansüstü düzeyde  yönetilen tez ve araştırma çalışmalarına en önemli desteği vermektedir. 
Bilindiği gibi, Çanakkale Astrofizik Araştırma Merkezi (ÇAAM)’ne bağlı Ulupınar Gözlemevi’mizde gerçekleştirilen gözlemlerle öğrenci tez çalışmaları yürütülmekte, eleman yetiştirilmekte, bilimsel yayınlar yapılmakta ve yaz aylarında yapılan halk günleri ile gökyüzü ve  gök olayları halka ve öğrencilere tanıtılmaktadır. Böylece, çağın gerektirdiği bilgi ve deneyimlerle donanmış gelişmelere açık çağdaş, uzman ve teknik elemanlar yetiştirilmiş olmaktadır. Ayrıca, Bölümümüz öğretim üyelerinin katılımları ile hizmet veren Ulupınar Gözlemevi’nde çeşitli halk günleri ve bilgilendirme programları da düzenlenmiştir.
Bu çalışmalar yanında;

 • Atom ve Molekül Fiziği,
 • Görelilik ve Kozmoloji
 • Matematiksel Fizik,
 • Nükleer Fizik,
 • Malzeme Fiziği- Optoelektronik ve Lazer Fiziği

diğer önemli aktif ve başarı ve özveri ile yürütülen araştırma-çalışma alanları arasındadır.

Öğretim üyelerimizin ders yükleri yanında başta uluslararası yayın ve proje çalışmaları ile bilimsel toplantılara aktif katılımları olmak üzere diğer akademik çalışmalarda da sürekli artma eğilimi gösteren başarıları sevindiricidir.
MİSYON, VİZYON, DEĞERLER ve HEDEFLER

Misyon
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik Bölümü misyonu; odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı saygı sevgiye duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta, öğrencileri fiziğin temel, sağlam bilgileri, deneysel,  analitik ve hesaplama yetenekleri ile donatmak, diğer taraftan bu yeteneklerle eski ve yeni problemleri çözebilmeyi onlara öğretmektir.  Fizik Bölümü kendisini, akademik ve sosyal programlarla hayat boyu süren öğrenme, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesi, ülkenin menfaatleri doğrultusunda akademik çalışmaların yapılması, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası platformda, kuvvetli bir odak noktası olmayı amaçlamaktadır.  Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Astrofizik, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği anabilim dallarının birinde özel bir konuda yeni bir metot geliştirebilen, bilinen bir metodu yeni bir alana uygulayabilen, bağımsız olarak araştırma yapabilen ve bilimsel araştırma çalışmalarını yürütebilen ülkenin gereksinimlerini ve önceliklerini ön planda tutan, alanında uzmanlaşmış lisansüstü öğrenciler yetiştirirken aynı zamanda; bilgisayar ve bilgi teknolojilerine sahip, temel fizik bilgisine sahip ve bu bilgilerini başkalarına aktarabilen yetkinliklere sahip fizikçiler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Vizyon
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik Bölümü ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bölüm, sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada öncülük etme hedefler arasındadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisansüstü eğitim fırsatını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak eğitmeyi amaçlar.
• Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde paydaşlarla bilimsel, sosyal ve ekonomik projeler gerçekleştirmek; bölgesel kalkınma projelerine önderlik etmek.
• Bilim ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği geliştiren kurumsal kültüre sahip olmak
• Üretile bilimsel bilgiyi toplumun yararına sunmak
• Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı bireyler yetiştirmek
• Tüm öğrencilerin uluslararası düzeyde kabulünü sağlayacak eğitim-öğretim hizmeti sunmak

Bölüm Değerlerimiz ve Hedeflerimiz  
 Öğrencilerimizin,
- Dürüstlük,
-Saydamlık,
- Saygı, sevgi, hoşgörü,
- Akademik özgürlük, yetkinlik,
- Yaratıcılık, yenilikçilik, katılımcılık,
- Ülkemize, kurumumuza, bölümümüze ait ve layık olma bilinci ve sorumluluğuna
 
sahip bireyler olarak,
 
- temel ve uygulamalı fizik dallarında araştırmalara katılması ve katkıda bulunmasını,
- bağımsız öğrenme ve davranış yeteneği kazanmasını,
- nitelikli iş gücüne (tahribatsız testler yapmak, bilgisayar teknolojisinden yararlanma, elektronik donanımlar üstüne bilgilenmek ve kullanmak) sahip olmasını,
- teorik bilgi ve laboratuvar donanımına sahip olmasını,
- etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermemesini,
- nitelikli eğitimi,
- nitelikli araştırmayı,
- ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini,
sağlamaktır.

BÖLÜM KRONOLOJİSİ
Bölümün Kuruluşu 1993
İlk Öğrenci Kabulü 1994
Yüksek Lisans Programının Açılması 1997
İlk Mezun Verilmesi 1998
İkinci Öğretim Programının Açılması 2001
Doktora Programının Açılması 2002
Zorunlu Hazırlık Sınıfının Açılması 2005
ÖĞRENCİ DURUMU (2017)
Lisans 77
Yüksek Lisans 55
Doktora 33
AKADEMİK PERSONEL DURUMU (2017)

Öğretim Üyesi Sayıları 
6 farklı Anabilim dalında görev yapan 18 öğretim üyesi bulunmaktadır. 7 profesör, 7 doçent ve 4 yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Öğretim Görevlisi, Araştırma görevlisi, Okutman ve Uzman Sayıları
Bölümde Araştırma görevlisi olarak 12 öğretim elemanı ve 2 uzman bulunmaktadır. 11 doktoralı öğretim elemanı bulunmaktadır.

Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Lisans seviyesinde yaklaşık olarak öğretim üyesi başına 4 öğrenci düşmektedir. Lisansüstü seviyesinde yaklaşık olarak öğretim üyesi başına 5 öğrenci düşmektedir.

ARAŞTIRMA DURUMU (2017)

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Fizik Bölümü akademik personeli tarafından kurulan ve yürütülen Çanakkale Astrofizik Araştırma Merkezi (ÇAAM)’ne bağlı Ulupınar Gözlemevi’mizde gerçekleştirilen gözlemlerle proje çalışmaları yanında öğrenci tez çalışmaları yürütülmekte, eleman yetiştirilmekte, bilimsel yayınlar yapılmakta ve yaz aylarında yapılan halk günleri ile gökyüzü ve  gök olayları halka ve öğrencilere tanıtılmaktadır. Ayrıca, Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde de Bölümümüz akademik personeli aktif rol oynamaktadır.

Bölüm Adresli SCI-SCI Expanded Makale Sayısı
2016 yılında bölüm çalışanları tarafından 37 adet SCI ve SCI-Expanded uluslararası indekslerince taranan dergilerde yayın yapılmıştır.

Bölüm Adresli Ulusal Dergilerde Makale Sayısı
2016 yılında bölüm çalışanları tarafından 2 adet ulusal dergilerde yayın yapılmıştır. Ulusal bildiri sayısı 6 ve uluslararası bildiri sayısı ise 51 adettir. Ulusal poster 2 ve uluslararası poster sayısı 15 adettir.
 
Bölüm Adresli Uluslararası Proje Sayısı
Halen devam etmekte olan 2 uluslararası proje bulunmaktadır.

Bölüm Adresli Ulusal Proje Sayısı
Toplam proje sayısı 2016 yılı için 24 adettir. Bu projelerde 17 yürütücü ve 7 araştırmacı olarak bölüm çalışanları yer almaktadır. Projelerin 17 tanesi daha önceden başlamış olan projedir. Yeni başlayan 7 adet proje bulunmaktadır.

Yabancı Öğrenci Kontenjan ve Sayıları
Yabancı öğrenci kontenjanımız 10 öğrencidir.

İkili İş Birliği Antlaşmaları
Erasmus programı kapsamında halen 7 farklı Avrupa Birliği üyesi ülke ile işbirliği devam etmektedir. Bu işbirlikleri belirlenen tarihlerinden çok önce başlamış ve sürekli olarak yenilenen anlaşmalarla işbirliği sürdürülmektedir.

ÜNİVERSİTE ÜLKE ANLAŞMA BÖLÜM /ALAN ÖĞRENCİ DERS VERME EĞİTİM ALMA
Başlangıç Bitiş Sayı Ay Sayı Hafta Sayı Hafta
Jagiellonian University Polonya 2014 2021 Astronomy Astrophysics 2 Y,D 4 - -  -  -
Nicolous Copernicus University Polonya 2014 2021 Physics 2 L,Y,D 5 2 1  -  -
Pedagogical University of Cracow Polonya 2014 2021 Physics/ Astrophysics 2 L,Y 5 1 1 1 1
University of Laşi Romanya 2014 2021 Physics, Astrophysics 1 L,Y,D 5  - -  -
Physics, Astrophysics  -  - 2 1 1 1
Silesian University in Opava Çek Cumhuriyeti 2014 2021 Physics 1 L,Y,D 5 1 2 - -
Lund University İsveç 2014 2021 Physics 1 L,Y,D 10 - - - -
University of Bucharest Romanya 2014 2021 Physics 1 Y 1 D 5 1 1 - -

Ulusal ve Uluslararası Toplantı/Kongre/Çalıştaylar
Bölümümüz tarafından 2016 yılında 3 tane uluslararası çalıştay düzenlenmiştir.

Teknopark Faaliyet ve Hizmetleri, Patent Çalışmaları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark alanında fizik bölümü çalışanları tarafından 2 adet firma faaliyet göstermektedir. İnce film kaplama üzerine CAVES-TEK ARGE&MÜHENDİSLİK FİRMASI 1 Mayıs 2016 tarihinde kurulmuştur. Web sayfası  http://cavestek.com.tr/ üzerinden detaylı bilgi edinilebilmektedir. ASTROIA ASTRONOMİ UZAY HAVACILIK ARGE firması da bilim-sanat merkezleri ve müzeleri, astronomi, uzay ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren bir Ar-Ge kuruluşudur. Detaylı bilgiler için web sayfası http://astroia.com.tr/ aktif durumdadır.